Welk Godsbeeld heb je?

In de kerkdiensten van de Marekerk zoeken we de verbinding van het geloof met het dagelijks leven. Regelmatig komen levensvragen aan de orde. Luister mee naar dit fragment en laat je inspireren! Je kunt ook de hele kerkdienst luisteren, dan hoor je nog meer over dit thema en ook bijpassende liederen en gebeden.
Datum24-01-2021
Sprekerds. T. Jacobs
BijbelLucas 7:18-30

De spreker, dominee Jacobs, ging op zondag 24 januari onder andere in op de vraag: Wat verwachten wij van God?
Wij redeneren vaak, als God liefde is, dan... en we kunnen ons zomaar ergeren aan God. Maar wij kunnen niet alles overzien. Het lijden is onderdeel van ons leven, dat heeft ook te maken met zonde en opstand, maar dat is niet het laatste woord. Blijf niet vechten en wordt niet opstandig tegen God. Maar durf het over te geven aan Iemand die het overzicht heeft.

 

Dit fragment komt uit een preek die werd gehouden naar aanleiding van een stuk uit het bijbelboek Lukas.  
Lukas 7: 18 ‘En de discipelen van Johannes berichtten hem over al die dingen. 19 En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander? 20 Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar U toe gestuurd met de vraag: Bent U Degene Die komen zou, of verwachten wij een ander? 21 Op dat moment genas Hij velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten; en aan veel blinden schonk Hij het gezichtsvermogen. 22 En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt. 23 En zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. 24 Toen de boden van Johannes weggegaan waren, begon Hij tegen de menigte over Johannes te zeggen: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt? 25 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie, zij die prachtige kleding dragen en in weelde leven, zijn in de paleizen. 26 Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet. 27 Deze is het over wie geschreven staat: Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken. 28 Want Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar de minste in het Koninkrijk van God is groter dan hij. 29 En heel het volk dat naar Hem luisterde, en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God, 30 maar de Farizeeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden.’

Terug